แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 140
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 135
กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รับต้องการส่งเสริมหรือสนันสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 133
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 139
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนเกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย เขียนโดย Webmaster 127
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Webmaster 134
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 135
กฏกระทรวง กำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัศดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 140
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 139
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เขียนโดย Webmaster 127