กองการศึกษา

     
                        นางภณิตา  ดีเกษม
                        ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     

นางสาวทิพวรรณ  ทิพโพธิ์เมือง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

     
   

นางสาวสุพิน สีสอน

ครู คศ.1

 

 

ผู้ดูแลเด็ก