กองการศึกษา

 
                                                                                                                                                                                                                            
                                  นางภณิตา  ดีเกษม
                       ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
     
 

 


                    
นางสาวสุพิน  สีสอน
ครู ค.ศ.1

     
     

นางสาวกัลยกร เกียรติกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

     
นางสาวอัญธิกา พันธ์สำโรง                 ผู้ดูแลเด็ก                                                    

 

     นางสาวศศิประภา  พงศ์พันธุ์เหนือ
ผู้ดูแลเด็ก 

 

                                                     

 

 

 

   New layer...