กองการศึกษา

 
                                                                                                                                                                   
                 นางภณิตา  ดีเกษม
                       ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
                       
นางสาวทิพวรรณ  ทิพโพธิ์เมือง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 


                    
นางสาวสุพิน  สีสอน
ครู ค.ศ.1

     
     

นางสาวกัลยกร เกียรติกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวอัญธิกา  พันธ์สำโรง 

ผู้ดูแลเด็ก

     นางสาวศศิประภา  พงศ์พันธุ์เหนือ
ผู้ดูแลเด็ก