กองคลัง

 
                       
    
 
 

นางภณิตา  ดีเกษม

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
                           

 

 

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปก./ชก.

นางดิถินันท์ธร ธูปเทียนทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 


นางสาวอำภา  สินจังหรีด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 


 
 
   

นางชนกนารถ สระเจริญ

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นางสาววนิดา หวังคุ้มกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ