กองช่าง

   
  นายลำเนา แซ่เหงี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
   
 

 นายเอกราช กล่อมสำโรง
นายช่างโยธา

 

     
 

 
 
 

 นางสาวฟ้าทิพย์ โคมกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ