กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        
                             นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
                  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน 
                ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
                           นางสาวฐิตินันท์  เกตุพงษ์
                              นักวิชาการสาธารณสุข