กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                             
 นางสาวอุษา เผื่อนกลาง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม