แสดง # 
ชื่อ
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๗๗-๑๘ สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๗๗-๑๘ สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านมั่นคง บ้านบุไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยสามัคคี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญ ระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มห้วยใหญ่เหนือบ้านบุไผ่ หมู่ที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ศก ๑ เมตร หลังบ้านนายสิงโต บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมคอนกรีดดาดปากท่อทั้งสองดาดปากท่อทั้งสองด้าน หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้านไม่น้อยกว้า ๑๒๐ ตารางเมตร
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ศก ๑ เมตร หลังบ้านนายสิงโต บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมคอนกรีดดาดปากท่อทั้งสองดาดปากท่อทั้งสองด้าน หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้านไม่น้อยกว้า ๑๒๐ ตารางเมตร
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด ๗๒ บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจารจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคปซีล สายทางเข้าบ้านคลองย่าโม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทยสามัคคี
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ซอบต้นเดือน บ้านคลองไทรหมู่ที่ ๙ ตำบลไทยสามัคคี