แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๗๗-๑๘ สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเเขียว จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย Webmaster 0
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๗๗-๑๘ สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเเขียว จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย Webmaster 1
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านมั่นคง บ้านบุไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยสามัคคี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เขียนโดย Webmaster 3
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญ ระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มห้วยใหญ่เหนือบ้านบุไผ่ หมู่ที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย Webmaster 2
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ศก ๑ เมตร หลังบ้านนายสิงโต บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมคอนกรีดดาดปากท่อทั้งสองดาดปากท่อทั้งสองด้าน หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้านไม่น้อยกว้า ๑๒๐ ตารางเมตร เขียนโดย Webmaster 0
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ศก ๑ เมตร หลังบ้านนายสิงโต บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมคอนกรีดดาดปากท่อทั้งสองดาดปากท่อทั้งสองด้าน หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้านไม่น้อยกว้า ๑๒๐ ตารางเมตร เขียนโดย Webmaster 1
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด ๗๒ บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจารจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร เขียนโดย Webmaster 30
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑ เขียนโดย Webmaster 76
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคปซีล สายทางเข้าบ้านคลองย่าโม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 77
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ซอบต้นเดือน บ้านคลองไทรหมู่ที่ ๙ ตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 73
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย Webmaster 76
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตซอย ๗ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เขียนโดย Webmaster 140
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal ซอยนางวอย คุ้ม ๗ บ้านบุไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 137
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรึตสายทางเข้าศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ บ้านปฏิรูปที่ดินหมู่ที่ ๓ เขียนโดย Webmaster 138
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ๒ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย Webmaster 145
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนคอนกรึนเสริมเหล็ก สายทางขึ้นเขาสลัดได บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 142
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย ๓ บ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗ ตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 135
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายจอน บ้านคลองย่าโม หมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย Webmaster 149
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาศักดิ์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร เขียนโดย Webmaster 157
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก บ้านมั่นคง บ้านบุไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 149