แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรืองขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ เขียนโดย Webmaster 5
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 เขียนโดย Webmaster 11
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563 เขียนโดย Webmaster 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคั เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗-บ้านคลองย่าโม หมูที่ที่ ๑๐ เขียนโดย Webmaster 38
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Webmaster 98
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Webmaster 46
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 56
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 (COVID -19) เขียนโดย Webmaster 57
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย Webmaster 60
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 223
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Webmaster 97
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 เขียนโดย Webmaster 255
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 200
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 245
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย Webmaster 799
แจ้งกำหนดชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Webmaster 1020
เทศกาลงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 16 เขียนโดย Webmaster 1727
ประชาสัมพันธ์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย" เขียนโดย Webmaster 441
ประกาศผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายคุ้มวังทอง บ้านพุทธชาติ ืหมู่ที่ 8 และราคาก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 เขียนโดย Webmaster 332