แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย Webmaster 7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Webmaster 32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Webmaster 28
การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 74
ขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 78
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 35
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 31
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 23
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 22
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 23
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรืองขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ เขียนโดย Webmaster 32
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 เขียนโดย Webmaster 98
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563 เขียนโดย Webmaster 172
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคั เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗-บ้านคลองย่าโม หมูที่ที่ ๑๐ เขียนโดย Webmaster 60
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Webmaster 194
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Webmaster 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 72
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 (COVID -19) เขียนโดย Webmaster 100