#ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

#ประชาสัมพันธ์  เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 - กันยายน 2564 (ในวัน และเวลาราชการ)
ณ สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร. 044-228-888 หรือ 089-280-5494