#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนที่มาติดต่องานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีสแกน QR Code ไทยชนะตามมาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ราชการ

#ประชาสัมพันธ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนที่มาติดต่องานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีสแกน QR Code ไทยชนะตามมาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ราชการ  ในสกานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการในการสแกน QR Code ไทยชนะที่ได้ติดตั้งไว้ด้านหน้าสำนักงาน บันทึกข้อมูลลงทะเบียนโดยการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code ทั้งก่อนเข้าและออกจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีซึ่งเป็นมาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ราชการเพื่อเป็นการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลังได้ถูกต้องและรวดเร็ว ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
#สแกน QR Code ไทยชนะ