ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่อง เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ดำเนินสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔