แสดง # 
ชื่อ
#ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังกลุ่มพ่อค้ารับซื้อรถเร่โกงเครื่องชั่ง
#ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง
#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนที่มาติดต่องานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีสแกน QR Code ไทยชนะตามมาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ราชการ
#ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
#ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563
การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรืองขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563