แสดง # 
ชื่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่อง เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ดำเนินสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
แบบสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ให้พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย
กำหนดการและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองส่งเสริมการเกษตร
กำหนดการและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดการและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดการและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการกองคลัง