แจ้งกำหนดชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย 

-        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-        ภาษีป้าย

 

                         องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี

        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่เดือน   มกราคม    -      กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

        ภาษีป้าย                       ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่เดือน  มกราคม     -   มีนาคม   พ.ศ.2561