ข้อมูลพื้นฐาน
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ด้านกายภาพ

 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ที่ตั้งของตำบลไทยสามัคคี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาห่างจากที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประมาณ 15 กิโลเมตร ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 (โดยแยกการปกครองจากตำบลวังน้ำเขียว) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอวังน้ำเขียวหรือทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆดังนี้

          ทิศเหนือ         ติดกับตำบลอุดมทรัพย์    อำเภอวังน้ำเขียว          จังหวัดนครราชสีมา

          ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลจระเข้หิน     อำเภอครบุรี                 จังหวัดนครราชสีมา

          ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลวังน้ำเขียว     อำเภอวังน้ำเขียว          จังหวัดนครราชสีมา

          ทิศใต้           ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน ต.บุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี     

 

         1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลไทยสามัคคี เป็นภูเขาและเนินสูงเหมือนลอน

ลูกฟูกสลับทั่วพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล  400 – 700 เมตร ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นลอนลูกฟูกจึงมีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านและเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำมูลและลำน้ำบางปะกง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นเกษตรกรรมและป่าไม้ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี โดยทั่วไปเป็นภูเขา และติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งสภาพของป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำให้สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี

         

         1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม   ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดมาจากประเทศจีนทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน อุณหภูมิต่ำสุด 9 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม อากาศก็ยังเย็นสบายมีสายลมเย็นตลอดช่วงฤดูร้อน    อุณหภูมิสูงสุด 25  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมลสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากคาบสมุทรอินเดียทำให้ปริมาณน้ำฝนมีมากในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำฝน 1,100 – 1,300 มิลลิเมตร/ปี

 

         1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกพืชไร่พวกข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่   รองลงไปคือไม้ยืนต้นและไม้ผล

 

          

        1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

เนื่องจากพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งในปัจจุบันมีความสมบูรณ์ขึ้น ก่อให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชน ดังนี้

 1. อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกเก่า
 2. อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกใหม่
 3. อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
 4. อ่างเก็บน้ำคลองกระทิง
 5. คลองตาเขียน
 6. คลองเกษียร
 7. คลองตาดำ

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. ประปาทุกหมู่บ้าน

2. บ่อโยก/บ่อบาดาล ทุกหมู่บ้าน

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีหมอกปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งปี มีน้ำตกที่สวยงาม อาทิ  น้ำตกวังจระเข้  น้ำตกห้วยใหญ่ใต้  น้ำตกห้วยขมิ้น  ผาเก็บตะวัน  จุดชมวิวเขาสลักได

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

 

          2.1 เขตการปกครอง

ตำบลไทยสามัคคี ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้.

-บ้านไทยสามัคคี              หมู่ที่ 1

-บ้านสุขสมบูรณ์              หมู่ที่ 2

-บ้านปฎิรูปที่ดิน              หมู่ที่ 3

-บ้านบุไทร                  หมู่ที่ 4

-บ้านบุไผ่                   หมู่ที่ 5

-บ้านห้วยใหญ่ใต้             หมู่ที่ 6

-บ้านไผ่งาม                 หมู่ที่ 7

-บ้านพุทธชาติ               หมู่ที่ 8

-บ้านคลองไทร               หมู่ที่ 9

-บ้านคลองย่าโม              หมู่ที่ 10

-บ้านไทยพัฒนา              หมู่ที่ 11

        
 
          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 11 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 11 หมู่บ้าน รวมเป็น 22 คน

 

3. ประชากร

 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  7,036 คน แยกเป็นชาย  3,509 คน หญิง  3,527 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 21.01  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

ไทยสามัคคี

380

370

750

475

2

สุขสมบูรณ์

412

410

822

456

3

ปฎิรูปที่ดิน

256

252

508

406

4

บุไทร

547

515

1,062

411

5

บุไผ่

258

266

524

297

6

ห้วยใหญ่ใต้

216

238

454

277

7

ไผ่งาม

258

242

500

236

8

พุทธชาติ

399

445

844

387

9

คลองไทร

280

243

523

255

10

คลองย่าโม

179

193

372

203

11

ไทยพัฒนา

324

353

677

                  217

 

รวม

3,509

3,527

7,036

3,621

 


  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร


จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ  15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 90 อ่าน เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 80 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ มาตรฐานการศึกษายังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน

 

4. สภาพทางสังคม

 

        4.1 การศึกษา

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  2  แห่ง ได้แก่

               -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี  จำนวน  54  คน

               -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุไผ่  จำนวน  38  คน

 

โรงเรียนประถมศึกษา      2    แห่ง ได้แก่

     1.โรงเรียนบ้านบุไผ่           จำนวนนักเรียนประมาณ     228  คน

     2.โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี     จำนวนนักเรียนประมาณ     449   คน

     (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6)

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)                   2  แห่ง  ได้แก่

     1.โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี      จำนวนนักเรียนประมาณ    338   คน

     (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

     2.โรงเรียนบ้านบุไผ่           จำนวนนักเรียนประมาณ   109   คน

     (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

 

          4.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว                                 1        แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี                1        แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                           11       แห่ง

 

          4.3 อาชญากรรม

                    -

          4.3 ยาเสพติด

                    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ติดยาเสพติดจำนวนเพียงเล็กน้อย เหตุผลก็เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้า ยากแก่การสอดส่องดูแล วิธีการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ขอความร่วมมือกับทางผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

 

          4.4 การสังคมสงเคราะห์

          องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ได้รับอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน

 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

การตั้งบ้านเรือนมักจะอยู่ติดถนนสายหลัก ๆ    ในหมู่บ้าน และถนนหลวงหมายเลข 304      ทั้งหมด  5 หมู่    ได้แก่  หมู่ 3,5,6,7,8

          เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

          ส่วนมาก สภาพถนนในหมู่บ้านจะมีสภาพเป็นทางลูกรัง ยกเว้นเส้นทางสายหลักในหมู่บ้าน ได้แก่บ้านบุไผ่ – ไทยสามัคคี ที่การคมนาคมสะดวกที่สุดนั่นคือ ถนนลาดยาง

 

          5.2 การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  3,347   ครัวเรือน  

 

          5.3 การประปา

-มีระบบประปาบาดาล    จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5, 6, 9, 10

-มีระบบประปาผิวดิน     จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 11

-มีระบบประปาหอถังสูง  จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 7, 8

 

          5.4 โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์วังน้ำเขียว ตั้งอยู่ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร

 

6.ระบบเศรษฐกิจ

 

          6.1 การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่การปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ปลูกข้าวโพด รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

          6.2 การประมง

ราษฎรส่วนใหญ่จะมีการทำประมงเพียงเพื่อการบริโภคเท่านั้น ไม่มีการทำประมงเพื่อจำหน่าย

          6.3 การปศุสัตว์

จากการสำรวจพบว่าประชากรร้อยละ 10 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร เป็ด ไก่        เป็นอาชีพ

          6.4 การบริการ

-บริการนวดแผนไทย ที่ กลุ่มนวดแผนไทย หมู่ที่ 1 บ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

-มีร้านบริการทำผม เสริมสวย ทุกหมู่บ้าน

-มีรีสอร์ทในพื้นที่ จำนวน 80 แห่ง                   

-มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน 2  แห่ง  หมู่ที่ 1 และ 4

 

          6.5 การท่องเที่ยว

               น้ำตกวังจระเข้  น้ำตกห้วยใหญ่ใต้  น้ำตกห้วยขมิ้น  ผาเก็บตะวัน  จุดชมวิวเขาสลักได

 

          6.6 อุตสาหกรรม

ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลมีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในตำบล เช่น กลุ่มผลิตเห็ดหอมบ้านไทยพัฒนา กลุ่มปลูกดอกเบญจมาศบ้านสุขสมบูรณ์ กลุ่มปลูกผักไร้สารพิษบ้านบุไทร กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านคลองไทร ฯลฯ

 

          6.8 แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่การปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ปลูกข้าวโพด รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 11 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

ไทยสามัคคี

380

370

750

475

2

สุขสมบูรณ์

412

410

822

456

3

ปฎิรูปที่ดิน

256

252

508

406

4

บุไทร

547

515

1,062

411

5

บุไผ่

258

266

524

297

6

ห้วยใหญ่ใต้

      216

238

454

277

7

ไผ่งาม

258

242

500

236

8

พุทธชาติ

399

445

844

387

9

คลองไทร

280

243

523

255

10

คลองย่าโม

179

193

372

203

11

ไทยพัฒนา

324

353

677

                         217

 

รวม

3,509

3,527

7,036

3,621

 

         7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่การปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ปลูกข้าวโพด รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

         7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

เนื่องจากพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งในปัจจุบันมีความสมบูรณ์ขึ้น ก่อให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชน ดังนี้

 1. อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกเก่า
 2. อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกใหม่
 3. อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
 4. อ่างเก็บน้ำคลองกระทิง
 5. คลองตาเขียน
 6. คลองเกษียร
 7. คลองตาดำ

   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. ประปาทุกหมู่บ้าน

2. บ่อโยก/บ่อบาดาล ทุกหมู่บ้าน

 

         7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

-มีระบบประปาบาดาล    จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5, 6, 9, 10

-มีระบบประปาผิวดิน     จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 11

-มีระบบประปาหอถังสูง  จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 7, 8


8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 

          8.1 การนับถือศาสนา

           ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

วัด   มีจำนวน    3   วัด ได้แก่                                

1. วัดบ้านไทยสามัคคี

2. วัดบ้านบุไผ่

3. วัดกลางวังน้ำเขียว (72)                            

สำนักสงฆ์   9   แห่งได้แก่

1. สำนักสงฆ์บ้านคลองไทร        

2. สำนักสงฆ์บ้านบุไทร

3. สำนักสงฆ์บ้านห้วยใหญ่ใต้

4. สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์

5. สำนักสงฆ์เวฬุวัน

6. สำนักสงฆ์คลองกระทิง

7. สำนักสงฆ์สติมา

8. สำนักสงฆ์โพธิ์ทอง

9. สำนักสงฆ์บุญมีชัย

  

         8.2 ประเพณีและงานประจำปี

          -ประเพณีวันสงกรานต์ ช่วงเดือนเมษายน

          -ประเพณีวันลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกายน

          -เทศกาลงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

 

         8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

            ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  กลุ่มจักรสานบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 11

            ภาษาถิ่น  คือ  ภาษากลาง อีสาน

 
       8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

            สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  คือ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดหอม  และดอกเบญจมาศ

         

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

 

          9.1 น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 1. อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกเก่า
 2. อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกใหม่
 3. อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
 4. อ่างเก็บน้ำคลองกระทิง
 5. คลองตาเขียน
 6. คลองเกษียร
 7. คลองตาดำ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. ประปาทุกหมู่บ้าน

2. บ่อโยก/บ่อบาดาล ทุกหมู่บ้าน

         

         9.2 ป่าไม้

สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีหมอกปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งปี มีน้ำตกที่สวยงาม อาทิ  น้ำตกวังจระเข้  น้ำตกห้วยใหญ่ใต้  น้ำตกห้วยขมิ้น  ผาเก็บตะวัน  จุดชมวิวเขาสลักได

         

         9.3 ภูเขา

โดยทั่วไปพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นภูเขา และติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งสภาพของป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำให้สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นพื้นที่ ที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ โดยทั่วไปเป็นภูเขา มีหมอกปกคลุมหนาแน่น   ทำให้สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี