นโนบาย 5 ข้อ


 นโยบายที่ 1 แก้ไขปัญหาสิทธิ์ในที่ดินและที่อยู่อาศัยโดยใช้แนวเขตอุทยานทับลาน ปี 2543

1.1 ผลักดันให้มีการใช้แนวเขตอุทยานทับลาน ปี 2543
1.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่ดิน และที่อยู่อาศัย

 

 นโยบายที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน

2.1 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ตลาดชุมชน และหมู่บ้านท่องเที่ยว
2.3 เชื่อมโยงกิจกรรมชุมชน กับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

 นโยบายที่ 3 จัดตั้งกองทุนองค์กรชุมชน กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสตรี/อสม.

   กองทุน อพปร.(ตำรวจชุมชน) กองทุนเยาวชน กองทุนกลุ่มอาชีพ 

3.1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มองค์กรในชุมชน
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งกองทุนองค์กรชุมชน กองทุนผู้สูงอายุ กองทุน สตรี กองทุนอพปร.(ตำรวจชุมชน) กองทุนเยาวชน กองทุนกลุ่มอาชีพ

 

 นโยบายที่ 4 แก้ไขปัญหา ขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

4.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและวางระบบการจัดการขยะโดย การมีส่วน ร่วมของชุมชน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำ
4.3 การจัดทำกฎระเบียบ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

 

 นโยบายที่ 5 ดำเนินการตามบทบาท ภารกิจและแผนพัฒนาของตำบล ฯ

5.1 นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
5.2 นโยบายด้านสังคม สร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
    สนามกีฬาระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สนับสนุนให้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

5.3 นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
5.4 นโยบายด้านแหล่งน้ำปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน,พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร
5.5 นโยบายด้านการบริหารงาน ส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล,
    พัฒนาศักยภาพให้พนักงาน สมาชิกสภาให้มี ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

5.6 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า 
5.7 แก้ไขปัญหาการว่างงานและสร้างงานในชุมชนท้องถิ่น