วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ตำบล

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดสาร การศึกษาก้าวไกล ไทยสามัคคี น่าอยู่อย่าง ยั่งยืน
 
 
วิสัยทัศน์อำเภอวังน้ำเขียว

ลมปราณแห่งอุษาคเนย์ Green Breath of Southeast Asia