ผู้บริหาร   
 

นายสมบูรณ์  สิงกิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทรศัพท์. 066-0641298 

 
 


นายพลวัฒน์ ขอดทอง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทรศัพท์. 061-6892789
  นายดลรวี  สีสอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทรศัพท์. 090-2734566
     
   
  นางวิภา  จันทร์คุ้ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทรศัพท์. 094-5313663
 
                                                                                                                                                   
     นางสาวอุษา  เผื่อนกลาง
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ไทยสามัคคี
เบอร์โทรศัพท์. 089-5926999