ผู้บริหาร   
 

นายสมบูรณ์  สิงกิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

 
   


นายเอกชัย  ภมรพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี 
  นายดลรวี  สีสอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
     
   
  นางวิภา  จันทร์คุ้ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
 
     


                                                                                                                                                  
 
     นางสาวอุษา  เผื่อนกลาง
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ไทยสามัคคี