สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   
  นายณรงค์ ทุมจังหรีด
ประธานสภา
 
   
  นายสยาม นาดอน
รองประธานสภา
 
     
  น.ส.อรัญญา ศรีสา
เลขานุการประธานสภา
 

นายสนิท  ชิมสำโรง
สมาชิกหมู่ที่ 1

นายประยูร  โทครบุรี
สมาชิกหมู่ที่ 1

นางสายฝน โปยทอง

สมาชิกหมู่ที่ 2

นายรักชาติ พูนณรงค์

สมาชิกหมู่ที่ 2

นายศิวกร ดอนนอก

สมาชิกหมู่ที่ 3

นายภูเมศวร์ เลขโนนสูง

สมาชิกหมู่ที่ 4


 นายปิยะ วิเสษวิศัย

 สมาชิกหมู่ที่ 4 

 นายพลวัฒน์  ขอดทอง

 สมาชิกหมู่ที่ 5 

นายสนัด หาญขุนทด

สมาชิกหมู่ที่ 5 

นายพิกุลทอง  สารตะขบ

สมาชิกหมู่ที่ 6

นายวีระ ฉิมชนะ

สมาชิกหมู่ที่ 6

นายธนวัต เฉลานอก 
 สมาชิกหมู่ที่ 7

 

 

 

 นายสมพงษ์ ศิริวงศ์

 สมาชิกหมู่ที่ 8

 

นายราชเดช  พลเดช

 สมาชิกหมู่ที่ 9

 

 

นายสมชาย  กล้าจอหอ

 สมาชิกหมู่ที่ 10  

 

 

 

 

 

 

 นายอรุณ  รักศิริ

 สมาชิกหมู่ที่ 11