สำนักปลัด

 

                
 
 

           นางดวงกมล   ศรีคงอยู่           หัวหน้าสำนักปลัด

 


 


     
นางสาวศวิณา เภาศรี

นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

 นางสาวณัชฎาภรณ์  แก้วแกมทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 


นางสาววรรณวิศา  จินาไล้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

 

     
 

       


                 
 

ว่าที่ ร.ต.ปฏิญญา  คงแสนคำ 
นิติกรปฏิบัติการ


  
นางมีสุข พูนพัฒนาพันธุ์

  นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 

นางสาวอัลิปรียา ตะถา 

 เจ้าพนักงานธุรการ 

  

     

 

 

นายวิวรรฒชัย  มิตรสันเทียะ 

 ผู้ช่วย นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

นายอำนาจ  แพงกิ่ง

ภารโรง

 นางสมคิด  ชิมสำโรง

คนงานทั่วไป


 
  

 

  

นายสำราญ  ดวงตา

คนสวน


นายสิขเรศ  สิ่งกิ่ง

พนักงานขับรถยนต์ 

นายเสน่ห์ พรหมสวัสดิ์

คนสวน