12459988_1660404980900317_556278237_n
12735790_113023742420289_1023160532_n
12736417_113025155753481_117944524_n
13989612_1748142692126545_556652468_n
banner_slide1_02 - Copy
banner_slide1_02

สำนักปลัด

   
  นางสาวราวัณ  คงสัมฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
  
นางสาวณัชฎาภรณ์  แก้วแกมทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศวิณา เภาศรี
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

 


นางสาววรรณวิศา  จินาไล้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

 

     
 

 นางมีสุข พูนพัฒนาพันธุ์

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 

นายวิวรรฒชัย  มิตรสันเทียะ 

 ผู้ช่วย นักจัดการงานทั่วไป  

 

 

นายอนุชา  วิชัย

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

  

     

 

นายรัฐพล  เสนพันธ์ลำ

 ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายอำนาจ  แพงกิ่ง

ภารโรง

 นางสมคิด  ชิมสำโรง

คนงานทั่วไป


 


 

 

  

นายสำราญ  ดวงตา

คนสวน


นายสิขเรศ  สิ่งกิ่ง

พนักงานขับรถยนต์ 

นายเสน่ห์ พรหมสวัสดิ์

คนสวน