สำนักปลัด

                                     

                
 
 

           นางดวงกมล   ศรีคงอยู่           หัวหน้าสำนักปลัด

 


 


     
นางสาวศวิณา เภาศรี

นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 


นางสาววรรณวิศา  จินาไล้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

 

     
 

       


             
     
      
                                       


นิติกรปฏิบัติการ


  
นางมีสุข พูนพัฒนาพันธุ์

  นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 

      นางสาวอัลิปรียา ตะถา 

         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  

 
                
 
                
        

 

 

 

นายสำราญ  ดวงตา

 

คนสวน

 

 

 

 

นายอำนาจ  แพงกิ่ง

ภารโรง

    นางสมคิด  ชิมสำโรง

คนงานทั่วไป


  

 

  

 


นายสิขเรศ  สิงกิ่ง

พนักงานขับรถยนต์ 

นายเสน่ห์ พรหมสวัสดิ์

คนสวน