12123

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. 1
2. 2