ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  เทศบาลตำบลนิคมปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  และเทศบาลตำบลหัวนา  จังหวัดหนองบัวลำภู