ตรวจ LPA

รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี