บุไทรโฮมสเตย์

      
โฮมสเตย์บ้านบุไทร ก่อตั้งเมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ.2546 โดยเกิดจากการก่อสร้างกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำ และกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2545 ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวังน้ำเขียว และสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ามาพัฒนาบ้านพัก และจัดกิจกรรม พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน และวิจัยการเพาะเห็ด จึงเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวจึงได้กลาย มาเป็น แหล่งต้อนรับนัก ท่องเที่ยวในรูปแบบบ้านพักโฮมสเตย์