12459988_1660404980900317_556278237_n
12735790_113023742420289_1023160532_n
12736417_113025155753481_117944524_n
13989612_1748142692126545_556652468_n
banner_slide1_02 - Copy
banner_slide1_02

บุไทรโฮมสเตย์

      
โฮมสเตย์บ้านบุไทร ก่อตั้งเมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ.2546 โดยเกิดจากการก่อสร้างกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำ และกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2545 ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวังน้ำเขียว และสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ามาพัฒนาบ้านพัก และจัดกิจกรรม พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน และวิจัยการเพาะเห็ด จึงเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวจึงได้กลาย มาเป็น แหล่งต้อนรับนัก ท่องเที่ยวในรูปแบบบ้านพักโฮมสเตย์