E-Service

บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

 

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง

 
 

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 
 

แบบยืมครุภัณฑ์

 
 

แบบขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค